لبخند زنان يا طرز تهيه يك وعده عشق

کد شناسه :7178
لبخند زنان يا طرز تهيه يك وعده عشق

»قضـا و قـدر» در كار نيسـت! اورلـي، صاحـب جـوان يـك رسـتوران در پاريـس، بعد از تجربه شكسـتي عاشـقانه، بـا خوانـدن يـك رمـان موفـق مي شـود بار ديگـر طعـم زندگـي را بچشـد. او در كمال تعجب درمييابـد قهرمـان داسـتان مثـل دو نيمـه سـيب بـه خـودش شـباهت دارد. وسوسـه ميشـود و تـلاش ميكنـد بـا نويسـنده ارتبـاط برقـرار كنـد و... يـك كمـدي رمانتيك مـدرن بـا تـه مـزه‌‌اي از فراواقعيات. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر