زندگی اسرار آمیز

کد شناسه :1771
زندگی اسرار آمیز

مـادر لیلـی زمانـی کـه او فقـط چهارسـاله بـوده، از دنیـا رفتـه اسـت. او بـا پـدرش و زنی سـیاه پوسـت زندگـی می‌کنـد. پـدر لیلـی مـردی سـختگیر و بداخـاق اسـت. روزی او در وسـایل قدیمی مـادرش، عکسـی از حضـرت مریـم در قابـی کوچـک پیـدا می‌کنـد و بـا خواندن نوشـته‌‌ی پشـت عکـس، تصور می‌‌کنـد پـدرش بـه او دروغ گفتـه، و مـادرش زنـده اسـت؛ و اینگونـه سـفری را در جسـتجوی مـادر آغـاز میکنـد... 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر