شاهزاده و گدا

کد شناسه :1760
شاهزاده و گدا

ادوارد، ولیعهـد انگلسـتان در حیـاط قصر در حــال بــازی اســت کــه پســربچه فقیــری را می‌‌بینــد و او را بــا خــود بــه قصــر می‌‌بــرد. ادوارد و تــام، متوجــه می‌‌شـوند خیلـی بـه هم شـبیه هسـتند و تصمیــم می‌‌گیرنــد لباس‌‌های‌‌شــان را بــا هــم عــوض کننــد. در همیــن حــال نگهبانـان قصـر، آنهـا را بـا هـم اشـتباه می‌‌گیرنــد و... 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر