صعود زندگی من

کد شناسه :1792
صعود زندگی من

لارا ایوانـز کـه یـک کارمنـد شـرکت تولید لباس اسـت در ایـن کتـاب داسـتان زندگـی خـود را پـس از مطلـع شـدن از ابتلالیـش بـه بیمـاری سـرطان تـا کشـف راه مبـارزه بـا آن بـه وسـیله کوهنـوردی و کسـب اعتماد به نفـس و امیـد بـه زندگـی بـا ورزش را بیـان کرده اسـت. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر