پروانه ای روی شانه

کد شناسه :1693
پروانه ای روی شانه
 • عنوان کتاب :
  پروانه ای روی شانه
 • ناشر :
 • شابک :
  9786006605296
 • مولف :
 • قيمت :
  1,450,000 ریال

ســیاوش، جــوان کم‌‌شــنوا و دانشــجوی نقاشــی بــه همــراه نرگــس، دختــر دانشــجوی کم‌‌شــنوا در مؤسسـه‌‌ای مرتبـط بـا کم‌‌شـنوایان بـه صـورت افتخـاری کار می‌‌کننـد. سـیاوش بـه نرگـس علالقه‌‌منـد اسـت و سـعی در شـناخت بیشـتر او دارد امـا نرگـس از ایـن موضـوع آگاه نیسـت. گذشته از این هر کدام از اعضای خانواده این دوجوان، دغدغه‌‌ها و مشکلات خود را دارند و... 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر