لبخند زنان یا طرز تهیه یک وعده عشق

کد شناسه :7178
لبخند زنان یا طرز تهیه یک وعده عشق

»قضـا و قـدر» در کار نیسـت! اورلـی، صاحـب جـوان یـک رسـتوران در پاریـس، بعد از تجربه شکسـتی عاشـقانه، بـا خوانـدن یـک رمـان موفـق می شـود بار دیگـر طعـم زندگـی را بچشـد. او در کمال تعجب درمییابـد قهرمـان داسـتان مثـل دو نیمـه سـیب بـه خـودش شـباهت دارد. وسوسـه میشـود و تـلاش میکنـد بـا نویسـنده ارتبـاط برقـرار کنـد و... یـک کمـدی رمانتیک مـدرن بـا تـه مـزه‌‌ای از فراواقعیات. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر