فرهنگ ادیان جهان

کد شناسه :11509
فرهنگ ادیان جهان


کتاب حاضر مفاهیم، واژهها و اصطلاحات ادیان مختلفی را که در جهان وجود دارد به صورت الفبایی در خود گردآورده است.
در مقدمه کتاب به اجمال از محتوا و مندرجات کتاب و شیوه کار مولف سخن رفته است. در حروف (آ) و (الف) که صفحات نخست کتاب را به خود اختصاص داده است.
نام پیامبر بزرگ حضرت ابراهیم(ع) و فیلسوفان و عارفانی چون ابنسینا و ابنعربی و شخصیتهای بزرگ دینی ادیان شرقی و هندو، اماکن جغرافیایی و رجال سیاسی به چشم میخورد.
واژههایی چون آتش، آخرتشناسی، اثباتگرایی، آریایی، الهیات و انجمنهای بینالمللی و دینی هر یک ذیل عناوین جداگانهای گنجانده شده است. مولف ذیل حرف (ب) و (ت) خوانندگان را با یک سلسله واژهها و مفاهیم، نامهای رجال و اماکن جدیدتری آشنا میسازد.
سبک و سیاق نویسنده در تدوین این دایرةالمعارف که همه مدخلها به اختصار معرفی شده به گونهای است که مخاطبان و علاقمندان به حوزه دینپژوهی به آگاهیهای مقدماتی مفیدی در زمینه ادیان دست یابند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر